Konsultacje projektu Strategii rozwoju w CKiBP. Przemawia Prof. Paweł Churski. Na publiczności m.in. wójt Grzegorz Wojtera i biorący udział w konsultacjach.

podstawa prawna: art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U.2021.1057 t.j.),

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października do 6 grudnia 2021 r.  Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

– na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las www.suchylas.pl, w zakładce Samorząd Gminny – Strategia Rozwoju https://www.suchylas.pl/category/strategia-rozwoju/

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz związków, w których uczestniczą. Lista adresatów: Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Gmina Rokietnica, Związek Międzygminny GOAP, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, ZM “Schronisko dla zwierząt”, “Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny”.

Wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 r., realizowane stacjonarnie i drogą on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszono m. in. radnych gminy Suchy Las oraz przedstawicieli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

W wyniku konsultacji wpłynęło 25 uwag od 6 podmiotów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Uwagi do projektu Strategii wraz z odpowiedzią podmiotu przygotowującego projekt stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Informacja o sprawozdaniu umieszczona zostaje w sposób zwyczajowy, analogicznie do informacji o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las oraz w prasie lokalnej.

wydrukuj wydrukuj