Wizja składająca się z 9 filarów - ikonografika

Na czwartkowej sesji 29 września radni podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii rozwoju gminy. Tym samym, zakończona została procedura przygotowania dokumentu i strategia weszła w życie. Wygaszona została dotychczasowa strategia rozwoju. Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej  ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030 – Jak dobrze tu mieszkać!

Wizja składa się z 9 kluczowych elementów, kładących nacisk na; rozwiązania transportowe w tym drogowe, transport publiczny i infrastrukturę rowerową, na kierunek ekologiczny w tym przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, rozbudowę infrastruktury społecznej, co związane jest z przyrostem  liczby mieszkańców.  Dużą rolę w rozwoju gminy pełnić będzie rozwój przedsiębiorczości, zarówno na gruncie prywatnym, jak i wspierania jej przez samorząd.  Wizja generuje trzy podstawowe cele strategiczne, a następnie kierunki działań gminy Suchy Las do 2030 r.

 1. Poprawa warunków transportowych
  • Realizacja strategicznych inwestycji drogowych
  • Rozbudowa bezpiecznych dróg lokalnych
  • Rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego
 2. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa jakości życia
  • Rozwój usług publicznych (edukacja, kultura, sport, rekreacja)
  • Wsparcie aktywności gospodarczej
  • Rozbudowa atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych
  • Aktywne wsparcie samoorganizacji społecznej
 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
  • Ograniczenie emisji i rozwój OZE
  • Rozwój terenów zieleni i racjonalna gospodarka wodna
  • Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej oraz odpadowej
wydrukuj wydrukuj