Ręce na tle flagi ukraińskiej.

1. Z dniem 1 marca 2023 r. ulegają zmianie zasady pomocy socjalnej, polegającej na zakwaterowaniu oraz  zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, udzielanej przez Wojewodę Wielkopolskiego i inne podmioty obywatelom Ukrainy.

2. Pomoc, o której mowa w punkcie 1,  może być zapewniona nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomoc może zostać zapewniona  w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

Równowartość 50% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz innych  podmiotów  (inne organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego) usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.

4. Ograniczenia czasowego, w którym może być zapewniana pomoc oraz zasad odpłatności, o których mowa w punkcie 3 i 7,  nie stosuje się do obywateli Ukrainy, którzy:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o  całkowitej/częściowej niezdolności do pracy lub o  niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. ukończyli:
  a)     w przypadku kobiet – 60 rok życia,
  b)     w przypadku mężczyzn – 65 rok życia;
 3. są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia;
 4. samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 5. są małoletnimi;
 6. znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy,  
  oraz w przypadku:
 7. osób sprawujących opiekę nad osobami, o których mowa w ppkt 1;
 8. opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim  oraz którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli  umieszczeni  w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej).

Osoby,  które nie spełniają  kryteriów określonych w punkcie 4.1. do 4.8. są zobowiązane do partycypowania w kosztach pomocy według zasad określonych odpowiednio w punktach  3 i 7.

Wyjątek może dotyczyć osób, o których mowa w punkcie 4.6. (znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy), jeśli zostaną zwolnione z obowiązku partycypacji  ze względów humanitarnych, zgodnie z punktem 6.

5.  Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pomocy, o której mowa w punkcie 3 obniża wysokość pomocy zapewnianej przez wojewodę oraz pozostałe podmioty udzielające pomocy .

6.  Wojewoda oraz pozostałe podmioty udzielające pomocy,  oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy osób, o których mowa w w punkcie 4.6. (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy), kierując się względami humanitarnymi.

7. Z dniem 1 maja 2023 r. nastąpi kolejna zmiana zasad udzielania pomocy socjalnej. 

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda oraz podmioty udzielające pomocy  mogą zapewnić pomoc w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz pozostałych podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.  

wydrukuj wydrukuj