ZARZĄDZENIE NR 52/2024 WÓJTA GMINY SUCHY LAS
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu pn.: „ Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) oraz pkt 10 rozdziału VI.  Ocena i badanie ofert – ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025” załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora   w roku 2023 do programu pn.: „ Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025”, zarządzam co następuje:

§ 1

Nie rozstrzygam konkursu ofert na wybór realizatora pn.: „ Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025” z uwagi na brak ofert spełniających wymagania niezbędne do realizacji Programu.

  § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wydrukuj wydrukuj