Twarz dziecka i napis Badania profilaktyczne wzroku wśród dzieci z klas 1

 „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”, finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego skupia się na prowadzeniu działań diagnostycznych, które są adresowane do uczniów klas I szkół podstawowych zamieszkujących/zameldowanych na  terenie powiatu poznańskiego.

W ramach organizowanych badań przesiewowych zaplanowano przebadanie 2400 dzieci w wieku 7-8 lat uczęszczających do I klas szkół podstawowych z terenu pow. poznańskiego, które są zameldowane lub zamieszkują na terenie pow. poznańskiego. Badania zostaną przeprowadzone w każdej z 17 gmin. W każdej gminie przydzielona zostanie pula badań proporcjonalnie do liczby dzieci spełniających ww. wymagania w danej gminie (obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń). Badania odbywać się będą od momentu zakończenia pierwszego etapu kampanii edukacyjnej, do 31.10.2024 r.

Ponadto w ramach działań zostaną przeprowadzone spotkania informacyjno-edukacyjnych w każdej z 17 gmin powiatu poznańskiego, skierowanych do rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli dzieci z klas I. Podczas tych spotkań omówione zostaną aspekty związane z wadami wzroku, włączając w to rodzaje wad, czynniki ryzyka, objawy, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktykę, w tym zasady dotyczące higieny wzroku.

Dodatkowo zaplanowane zostały bezpłatne badania przesiewowe u uczniów klas I z terenu powiatu poznańskiego, które będą przeprowadzane przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie okulistyki. Badania zostaną przeprowadzone w wybranej placówce oświatowej. Szczegółowe informacje nt. będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Wykonawcy Programu po ustaleniu kwestii organizacyjnych z dyrektorami poszczególnych szkół.

Badania będą obejmować testy takie jak:

 • badanie ostrości widzenia,
 • ocenę położenia gałek ocznych,
 • ocenę widzenia barw.

Na podstawie badań przesiewowych 30% dzieci (720), u których stwierdzono wady wzroku wymagające dalszych pogłębionych badań zostanie skierowanych do poradni okulistyki dziecięcej w Owińskach, mieszczącej się pod adresem Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska oraz do gabinetu okulistycznego mieszczącego się pod adresem os. Piastowskie 115/200, 61-166 Poznań.

Badania pogłębione obejmować będą:

 • Badanie ostrości widzenia przy użyciu tablic Snellena
 • Badanie refrakcji przy użyciu autorefraktometru (po porażeniu akomodacji)
 • Badanie przedniego odcinka oka przy użyciu lampy szczelinowej
 • Badanie dna oka
 • Badanie długości gałki ocznej (w przypadku podejrzenia krótkowzroczności)

Rejestracja do udziału w  Projekcie jest możliwa poprzez

 • kontakt telefoniczny 512 359 821, 533 330 956
 • wysłanie wiadomości e-mail [email protected]
 • osobiście w sekretariacie wybranej szkoły.
 • rejestracje online pod adresem www.poradniaowinska.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, informacje o zakwalifikowaniu zostaną przekazane zgodnie ze wskazanym kontaktem oraz przekazane do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne możliwe są do pobrania:

 • W sekretariacie wybranej szkoły wykaz szkół, w których będzie możliwa rejestracja zostanie udostępniony wkrótce, na stronie internetowej www.poradniaowinska.pl
 • Na stronie www.poradniaowinska.pl (do wydrukowania i przekazania w szkole)
 • W arkuszu rekrutacyjnym dostępnym na stronie www.poradniaowinska.pl (składany online)

Dodatkowo, w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizacji badań przesiewowych w poradni okulistycznej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, w której realizowany jest etap badań pogłębionych, po ustaleniu szczegółów przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uprawnionych z Wykonawcą Programu (np. dla dzieci zameldowanych lub mieszkających na terenie powiatu poznańskiego, ale realizujących obowiązek szkolny poza powiatem poznańskim).

Po badaniach personel będzie odpowiadał za poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o wynikach badań przeprowadzonych w II etapie Programu, w przypadku wykrycia u dziecka wad/y wzroku poinformowanie o zaleceniach odnośnie dalszego postępowania ramach świadczeń finansowanych przez NFZ (w tym m.in. o możliwości uzyskania dofinansowania z NFZ do zakupu okularów). Po badaniach pogłębionych założono przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość świadczeń udzielanych oraz satysfakcji udziału w ramach Programuwśród odbiorców Programu.

W przypadku braku możliwości realizacji badań pogłębionych ze względu na przekroczenie limitu osób wymagających badań pogłębionych (zgodnie z założeniami programu) rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną poinformowani o konieczności realizacji dalszej diagnostyki poza Programem.

Dziecko kończy swój udział w programie po zakończeniu wszystkich niezbędnych działań diagnostycznych.

W przypadku braku zgłoszenia na badania pogłębione, w ustalonym miejscu i terminie Wykonawca Programu umożliwi ich realizację w innym terminie, natomiast w sytuacji dwukrotnego braku zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem na badanie pogłębione, Wykonawca prześle pocztą zalecenia dotyczące dalszego postępowania, poza Programem, na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (po wskazaniu przez rodzica preferowanej formy kontaktu).

Realizatorem projektu jest MAG21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul, Jana Spychalskiego 28/12, 61-553. Projekt wspiera Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” z siedzibą w Poznaniu ul. Mickiewicza 24 lok 3B,60-836.

wydrukuj wydrukuj