laptop z prezentacją z napisem debata nad raportem o stanie gminy

Informuję, że na stronie bip.suchylas.pl został umieszczony Raport o stanie gminy Suchy Las za 2019 rok.   Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Suchy Las podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 16.30. 

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 )  w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Aby zabrać głos podczas sesji Rady Gminy w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 24 czerwca br. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13. Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym, liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 Joanna Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj