Na podstawie uchwały nr XXI/243/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, zapraszamy Państwa do udziału w KONSULTACJACH, których przedmiotem będzie określenie wytycznych przyszłego kierunku zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się w Złotnikach pomiędzy ulicami Złotnicką a Łagiewnicką (w ramach procedowanej zmiany STUDIUM Gminy Suchy Las).

W konsultacjach mogą uczestniczyć stali Mieszkańcy Gminy Suchy Las posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy, to znaczy pełnoletni Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Suchy Las albo dopisani do rejestru wyborców na wniosek.

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i związanymi z tym ograniczeniami i zakazami oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, osoby mające zamiar brać udział osobiście w zebraniu konsultacyjnym proszone są o zapisywanie się na listę, którą prowadzą Sołtysi/Przewodniczący Zarządów Osiedli wszystkich jednostek pomocniczych z obszaru Gminy Suchy Las.

Zapisów można dokonywać w dowolnej formie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania do dnia 11 września 2020 r.

Termin zebrania konsultacyjnego to:

28 września 2020 r.
godz. 16:00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie
przy ul. Szkolnej 16 – Sala Widowiskowa.

Zebranie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń i wytycznych sanitarnych (m.in.: obowiązek stosowania maseczki, dezynfekcja rąk, limit i dystans uczestników, itd.).

Ponadto informujemy, że podczas zebrania konsultacyjnego będzie możliwość wzięcia udziału w głosowaniu, w tym także dla osób, które wezmą udział w zebraniu w sposób zdalny (on-line). Osoby biorące udział w zebraniu zdalnie, aby zagłosować będą zobowiązane osobiście przybyć do CKiBP.

Głosowanie będzie trwało do godz. 20:00.

W imieniu Zespołu ds. konsultacji
Przewodniczący Zespołu
Tomasz Sztolcman

Plakat Złotniki Studium 1 1 - KONSULTACJE w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las

Zasady przeprowadzenia zebrania konsultacyjnego mieszkańców Gminy Suchy Las w dniu 28 września 2020 r. w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las

 1. Zespół ds. konsultacji zdecydował o zastosowaniu poniższych zasad z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Osoby biorące osobisty udział w zebraniu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do najważniejszych obowiązków osób uczestniczących w zebraniu należą:
  • zakrywanie ust i nosa maseczką,
  • zachowanie minimalnego dystansu pomiędzy osobami wynoszącego 1,5 m,
  • dezynfekcja rąk.
 2. W Sali Widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 16 obowiązuje limit uczestników wydarzenia wynoszący 150 osób.
 3. Przewodniczącym zebrania jest Przewodniczący Zespołu ds. konsultacji.
 4. Uprawnieni do udziału w zebraniu są stali mieszkańcy Gminy Suchy Las, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy, którzy uprzednio zapisali się na listę osób mających zamiar osobiście wziąć udział w zebraniu, którą prowadzili Sołtysi/ Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Gminy lub osoby biorące udział w zebraniu w formie zdalnej (on – line), które następnie przybyły osobiście, aby wziąć udział w głosowaniu.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu osobiście, które uprzednio zgłosiły zamiar udziału w zebraniu podpisują się na liście osób uprawnionych do głosowania oraz otrzymują kartę do głosowania. Każdy uczestnik zebrania otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania.
 6. Osoby biorące udział w zebraniu w formie zdalnej (on – line), które przybyły na zebranie osobiście, aby zagłosować są dopisywane na liście, o której mowa w pkt 4 i otrzymują kartę do głosowania.
 7. Uczestnicy zebrania pragnący zabrać głos wpisują się na listę mówców. Podczas obrad można zabrać głos jeden raz. Czas wypowiedzi nie może przekraczać 3 minut. Głosu udziela wyłącznie przewodniczący zebrania. Ograniczenie czasu i ilości wypowiedzi nie dotyczy członków Zespołu ds. konsultacji i osób przedstawiających projekt zmiany Studium.
 8. Po osobach, które osobiście przybyły na zebranie konsultacyjne głos będą mogły zabrać osoby biorące udział w zebraniu w formie zdalnej.
 9. Po wyczerpaniu listy mówców i zabraniu głosu przez osoby, które zdalnie uczestniczyły w zebraniu możliwe jest jednorazowe zabranie głosu nawiązującego do wypowiedzi poprzedników (ad vocem).
 10. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, którą uczestnik zebrania otrzymał podczas podpisywania listy. Głosowanie odbywa się na zakończenie zebrania i będzie trwać do godz. 20:00.
 11. W celu oddania ważnego głosu, należy postawić znak „X” wyłącznie w jednej kratce przy pytaniu nr 1. W pytaniu nr 1 postawienie znaku „X” przy dwóch kratkach lub w ogóle jego niepostawienie oznaczać będzie nieważność głosu. Pytanie nr 2 ma wyłącznie charakter informacyjny.
 12. W celu obliczenia wyników głosowania powołuje się 3 osobową komisję skrutacyjną (2 członków spośród uczestników zebrania oraz 1 członek spośród Zespołu ds. konsultacji). Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  • sprawdzenie urny wyborczej,
  • zebranie kart do głosowania do urny,
  • ustalenie wyników głosowania,
  • sporządzenie protokołu głosowania,
  • odczytanie protokołu głosowania.
 13. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Suchy Las oraz w BIP.
wydrukuj wydrukuj