Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą:

„Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las”.

W dniu 23.03.2021 r. Klub Sportowy „TRI” Suchy Las  ul. Turkusowa 25/4, 62-002 Złotniki zwrócił się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000, 00 zł;
  • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek KS „TRI” spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez K.S. TRI: to zamiar przeprowadzenia szkolenia przygotowawczego do sezonu startowego na wyjętych torach basenowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu treningowego pod opieką kadry trenerskiej.

Planowane przez KS „TRI” rezultaty to :

  1. umożliwienie startu reprezentantom Klubu w zawodach triathlonowych w sezonie 2021,
  2. poprawa techniki oraz wytrzymałości w pływaniu.

 Organizacja wydarzeń pod nazwą: Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXIV/265/20 z 24 września 2020 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację tego zadania przez KS „TRI” i tym samym zleca realizację zadania, przyznając dofinansowanie w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 02.04.2021 r.

wydrukuj wydrukuj