Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „NAKRĘCENI 2”.

W dniu 25.08.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” – ul. Łagiewnicka 32, 62-001 – Chludowo zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Nakręceni 2”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania , a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  10 000, 00 zł;
  • Zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  • Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek St. Twórczość Bez Granic spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez Stowarzyszenie Twórczość Bez Granic: to zamiar:

  1. Nakręcenia filmu z udziałem dorosłych mieszkańców gminy Suchy Las.
  2. Organizację warsztatów artystycznych – praca ze słowem, emisja głosu, ruch sceniczny itd.

Organizacja wydarzeń pod nazwą: NAKRĘCENI 2 jest zgodna z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXIV/265/20 z 24 września 2020 r.).

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację tego zadania przez Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 8.09.2021 r.

wydrukuj wydrukuj