Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą: „XXII Festyn Rodzinny – Rajd Rowerowy „Pieczona Pyra”.

W dniu 10.09.2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zielątkowie  ul. Kręta 1 ; 62 001 Zielątkowo zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą XXII Festyn Rodzinny – Rajd Rowerowy „Pieczona Pyra”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania , a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000, 00 zł;
  • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek KGW Zielątkowo spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zielątkowie to:

  • zorganizowanie w terminie 03 października festynu rodzinnego pt. „Pieczona PYRA”: na którym będą realizowane atrakcje integrujące lokalną społeczność: tradycyjny rajd rowerowy ( ok. 300 uczestników), poczęstunek (napoje, ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem i „Pieczona Pyra”, konkursy dla uczestników;
  • pogłębienie poczucia tożsamości członkiń KGW ze swoim stowarzyszeniem;
  • integracja lokalnej społeczności, gdyż współorganizatorami są Sołectwo i OSP.

Organizacja wydarzenia pod nazwą: XXII Festyn Rodzinny – Rajd Rowerowy „Pieczona Pyra, jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXIV/265/20 z 24 września 2020 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  tego zadania przez KGW w Zielątkowie i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 30.09.2021 r.

wydrukuj wydrukuj