Herb Gminy Suchy Las. Krzyż maltański na czerwonym tle z gałązką z liśćmi i żołędziami.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las

z a w i a d a m i a

o podaniu do publicznej wiadomości dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem jego przyjęcia. 

Dokumenty dostępne są:

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las oraz na stronie internetowej www.suchylas.pl

• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las –  budynek B
 ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.

wydrukuj wydrukuj