OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS Z DNIA 16 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/436/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, ogłaszam:

NABÓR NA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI (KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW) W KOMISJI KONKURSOWEJ DO SPRAW WYBORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY SUCHY LAS PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2022

W ZAKRESIE:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2022 roku.

1. Członkowie Komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze Otwartego Konkursu Ofert.
2. Do członków Komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Członkowie Komisji powoływani są na czas do zakończenia procedur związanych z rozpatrywaniem ofert złożonych w danym Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Suchy Las.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przedstawiciela organizacji (kandydata na członka) w Komisji Konkursowej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rocznego Programu Współpracy (…) na rok 2022 opatrzone pieczęcią organizacji zgłaszającej i podpisane przez upoważnionych reprezentantów organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin, miejsce i tryb składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2022 r. (czwartek). Decyduje data wpływu do Urzędu.       

wydrukuj wydrukuj