Pole zboża.

W dniu 6 lipca 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Wojewodzie Wielkopolskiemu informację o planowanych rozwiązaniach dotyczących szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

W przypadku, gdy rolnik chciałby (opcjonalnie), aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody tak jak dotychczas, tj. do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Następnie komisja będzie zobowiązana złożyć w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy raport z oszacowania szkód:

a) za pośrednictwem aplikacji publicznej oraz
b) w wersji papierowej wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Zgodnie z założeniami raport oszacowania szkód będzie zawierał tylko podstawowe i najważniejsze dane:

a) pozwalające zidentyfikować producenta rolnego,
b) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, każda działka osobno wraz z powierzchnią zgodnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie, wraz z wysokością oszacowanych szkód,
c) imiona i nazwiska członków komisji oraz datę oszacowania szkód.

Końcowy protokół oszacowania szkód byłby w takim przypadku oparty o trzy źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

1) dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika,

2)dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz

3)dane pobierane z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

Na podstawie wniosku rolnika i raportu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję aplikacja „sporządzi” protokół lub kalkulację.

Podstawowym obowiązkiem rolnika poszkodowanego w wyniku tegorocznej suszy będzie złożenie wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji. Brak złożenia wniosku tą drogą uniemożliwi oszacowanie szkód. Jest to działanie konieczne, gdyż oszacowanie szkód wyłącznie przez komisję poprzez lustrację w terenie nie da podstawy do uzyskania dokumentów potwierdzających ich wystąpienie (protokołu lub kalkulacji).

Należy zaznaczyć, że ww. zmiany są w fazie planowania. Wszelkie informację będą Państwu na bieżąco przekazywane oraz zamieszczane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  w zakładce „Sprawy” — „Ochrona wód, Środowisko i Rolnictwo” — „Szkody w rolnictwie”.

wydrukuj wydrukuj