logotyp Wielkopolska Izba Rolnicza, po lewej stronie zawinięty kłos zboża, w środku litery WIR, po prawej zielony napis Wielkopolski Izba Rolnicza

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 24 września 2023 r. w świetlicy w Chludowie przy ul. Tysiąclecia 6 (budynek Straży Pożarnej) w godz. 8:00-18:00.

W gminie Suchy Las, której przysługuje jeden mandat, zarejestrowało się dwóch kandydatów:

  • Łukasz Kaczmarek z Zielątkowa
  • Adam Schneider z Chludowa

Uprawnionymi do głosowania są:

  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych,
  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (24 września br.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W II etapie wyborów (do 15 października br.) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych WIR zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które z kolei do 5 listopada br. wybierze spośród swego grona: Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Źródło: wir.org.pl

2@krir plakat wyborczy 2023 Chludowo 2 - 24 września wybory do izb rolniczych
wydrukuj wydrukuj