Na zdjęciu dziecko przytulone do psa.

Regulamin konkursu piosenki “Mój Przyjaciel Pies”.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą Organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Promocja Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
 4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego kontaktu ze swoimi zwierzętami.

TEMAT KONKURSU

Organizatorzy konkursu oczekują na piosenki, których tematem będzie pies, jako przyjaciel autora.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Powiatu Poznańskiego.
 2. W konkursie mogą wystąpić tylko wykonawcy indywidualnie.
 3. Na konkurs każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór.
 4. Uczestnicy konkursu przedstawiają swoje wykonanie utworu zapisane na nośniku (pendrive lub płycie CD ) w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.
 5. Uczestnicy konkursu osobno przesyłają ścieżki dźwiękowe [akompaniament na nośnikach CD (pliki audio), pendrive] i nie mogą mieć nagranego wokalu.
 6. Po wysłuchaniu nadesłanych materiałów jury powołane przez organizatora wyłoni 10 laureatów.
 7. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów,
 • umuzykalnienie, dykcja,
 • prezencja muzyczna (kostiumy),
 • pomysłowość,
 • naturalna i przekonywująca interpretacja.

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatorów.

ZGŁOSZENIA

 1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać do dnia 24 listopada 2023 w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie ul. Warzywna 25 Skałowo lub przesłać na adres e-mail: zwią[email protected].
 2. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie będące załącznikiem do Regulaminu.

KOMISJA KONKURSOWA

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Lista laureatów podana zostanie na profilu fb Schroniska w dniu 27 listopada 2023 roku.
 2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 01 grudnia 2023 r. na terenie Schroniska, w którym Laureaci wykonają zgłoszone przez siebie utwory i odbędzie się wręczenie nagród.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zawartego w materiałach konkursowych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno — informacyjnych Organizatora.
 3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach pozostają w archiwum Organizatora konkursu i nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
wydrukuj wydrukuj