Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Czerwonak, Gminą Suchy Las, Powiatem Poznańskim oraz Gminą Swarzędz. Miasto Poznań jest liderem projektu.

 • Całkowita wartość projektu: 8.140.498,00 zł.
 • Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7.330.000,00 zł.
 • Kwota dofinansowania: 6.230.500,00 zł.
 • Okres realizacji: 2022-2023.

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”. Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

 Planowane efekty:

Projekt obejmuje realizację dokumentacji projektowej obejmującej sporządzenie odrębnych projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych w następujących lokalizacjach:

 • Poznań Franowo
 • Poznań Kobylepole
 • Poznań Zieliniec
 • Poznań Koziegłowy
 • Poznań Naramowice
 • Poznań Piątkowo
 • Poznań Suchy Las
 • Swarzędz Nowa Wieś

Planowane ZWP przyczynią się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego, zmniejszenia kongestii oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną takie infrastrukturalne komponenty projektu jak: parkingi P+R, B+R oraz K+R, infrastruktura techniczna drogowa, rowerowa i piesza (dojazdy drogowe, rowerowe oraz dojścia piesze do projektowanych węzłów, bezkolizyjne przejazdy drogowo-kolejowe, bezkolizyjne przejścia piesze wraz ze schodami, pochylniami i windami, infrastruktura transportu publicznego (przystanki, pętle, dojazdowe odcinki tras tramwajowych i autobusowych).

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Miasta Poznania oraz gmin Swarzędz, Czerwonak oraz Suchy Las.  Potencjał ten zestawiono w poniższej tablicy w stanie obecnym oraz w horyzontach prognozy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta Poznania jak i na sieci jego ulic śródmiejskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

new logo - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja

wydrukuj wydrukuj