Nazwa zadania: Modernizacja boisk w Chludowie, gmina Suchy Las Planowana całkowita wartość zadania: 905 890,13 zł                    Dofinansowanie: 313 468,00 zł W ramach realizacji zadania została przeprowadzona: modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z wymianą bramek, modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, budowa bieżni dwutorowej… Czytaj więcej Modernizacja boisk w Chludowie, gmina Suchy Las
Gmina Suchy Las podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”.  Celem projektu jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii Gminy… Czytaj więcej Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las
Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy Suchy Las oraz edukacja cyfrowa dla urzędników”. Projekt realizowany… Czytaj więcej Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy Suchy Las oraz edukacja cyfrowa dla urzędników
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie W 2021 r. Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie na realizację zadanie pn. „Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A)… Czytaj więcej Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa
logotypy od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, flaga Unii Europejskiej
25.11.2021. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii… Czytaj więcej Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gmina Suchy Las pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój… Czytaj więcej Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku
18 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las”,realizowanego w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie funkcjonalności oraz zakresu stosowania TIK w Gminie Suchy Las poprzez rozwój… Czytaj więcej Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las