Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gmina Suchy Las pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój… Czytaj więcej Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku
18 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las”,realizowanego w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie funkcjonalności oraz zakresu stosowania TIK w Gminie Suchy Las poprzez rozwój… Czytaj więcej Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las
Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowanyz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa nr I… Czytaj więcej Zdalna szkoła