11 marca 2024 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:  „Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie”

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Budowę ścieżki edukacyjnej wraz z wiatą rowerową, małą architekturą oraz tablicami edukacyjnymi. W zakres zadania wejdą następujące elementy:
  • budowa ścieżki edukacyjnej o łącznej powierzchni 612,50 m2,
  • budowa wiaty rowerowej,
  • mała architektura: montaż 10 koszy na śmieci oraz 10 ławek,
  • dostawa i montaż 12 tablic edukacyjnych, w tym 2 tablic dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kampanię edukacyjną. W zakres zadania wejdą następujące elementy:
  • wykonanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego (o długości 7-10 minut) o bioróżnorodności oraz konieczności ochrony flory i fauny,
  • przeprowadzenie pogadanek dla przedszkolaków (dzieci 5 i 6-letnich) z udziałem eko-edukatora,
  • przeprowadzenie spotkań plenerowych dla uczniów klas 6 (na Terenie aktywnej Edukacji i Sportu) z udziałem eko-edukatora,
  • przeprowadzenie edukacyjnej gry terenowej dla mieszkańców z udziałem dendrologa / ornitologa,
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas 3 z udziałem eko-edukatora,
  • zakup pomocy dydaktycznych w postaci książeczek, budek lęgowych oraz domków dla zapylaczy.
 3. Informacja i promocja projektu. W zakres zadania wejdą następujące elementy:
  • zakup 2 tablic informacyjnych,
  • zakup roll-up.

Grupą docelową zadania są wszyscy mieszkańcy gminy (dzieci, osoby dorosłe, seniorzy) oraz osoby odwiedzające Teren Aktywnej Edukacji i Sportu.   

Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców subregionu poznańskiego w zakresie dbałości o środowisko naturalne, w tym faunę i florę.

Celem szczegółowym jest wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Rezultaty projektu:

 • budowa ścieżki edukacyjnej, mającej za zadanie wytyczyć i ograniczyć niekontrolowane poruszanie się turystów po obszarze celem ochrony zasobów flory i fauny obszaru,
 • doposażenie obszaru w zakresie edukacji ekologicznej,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie zachowań pro-środowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • dotarcie z działaniami informacyjno-edukacyjnymi związanymi z edukacją ekologiczną do możliwie dużej liczby odbiorców zamieszkujących gminę oraz odwiedzających gminę w celach turystycznych.

Wartość projektu (łączny koszt projektu):  562 822,71 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:  393 975,89 zł 

fundusze europejskie 2024 893x90 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie
wydrukuj wydrukuj