Zalew z Biedrusku ze ścieżką i ławką na pierwszym planie.

ze spotkania odbytego w dniu 4 kwietnia 2024 r. z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko Panem Piotrem Szyszko.

Tematem spotkania było określenie kierunków działań oraz zasad współpracy w zakresie poprawy warunków dla dostawy wód do zalewów w Biedrusku w rejonie zlewni Rowu Północnego oraz tzw. „Rowu Pstrągowego”.

Na wstępie Pan Zastępca Nadleśniczego podkreślił, że celem Lasów Państwowych przy wykonywaniu tej inwestycji była poprawa sytuacji hydrologicznej na terenie mokradeł w rejonie zlewni Rowu Północnego oraz odtworzenie naturalnych siedlisk przyrodniczych.

Wójt Gminy przedstawił stanowisko, iż realizacja tego zadania nie musi odbywać się kosztem kolejnych deficytów wody dla cieków  zasilających zalewy w Biedrusku.

Wspólnie uznano, że istnieją możliwości zgodnego z prawem rozwiązania tego istotnego dla gminy problemu.

Ustalono, że podstawowym warunkiem jest wykonanie konserwacji odcinka cieku (rowu) od mokradeł do zalewów w Biedrusku. Konserwacja będzie odbywała się na zlecenie i koszt Gminy Suchy Las pod wspólnym nadzorem i nie może naruszać zasad i przepisów prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

Poza tym Nadleśnictwo wyraziło gotowość do współpracy w kolejnych etapach prac, których celem byłoby wykorzystanie wody „przelewowej” (w całości lub części). Pan Zastępca Nadleśniczego zastrzegł jednak, że każda propozycja i projekt powinien być konsultowany i ostatecznie zatwierdzony przez Nadleśnictwo lub Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

W związku z powyższym ustalono, że w ciągu najbliższych 2 tygodni odbędzie się wizja w terenie za zgodą Lasów Państwowych i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Na tym zakończono notatkę ze spotkania. Sporządził Grzegorz Wojtera

PS

W związku z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 4 kwietnia br., podjąłem decyzję o powierzeniu konserwacji rowu spółce gminnej ZGK w trybie „powierzenia realizacji zadania”.

W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 rozpoczęła się wizja lokalna w celu określenia kosztów i terminów realizacji tego zadania.

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj