Dwie flagi - gminna i Polski, powiewające na masztach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały wyznaczone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

Głosowanie w całej Polsce w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wyborcy z gminy Suchy Las 7 kwietnia 2024 r. będą wybierać wójta, radnych do Rady Gminy Suchy Las, radnych do Rady Powiatu Poznańskiego oraz radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zasadą jest głosowanie osobiście, za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. W wyborach zaplanowanych na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. można będzie także głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika – dotyczy uprawnionych wyborców, którzy zamiar ten zgłosili do odpowiednich organów w wyznaczonym terminie.

Gmina Suchy Las zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 lutego 2024 r. została podzielona na 8 obwodów głosowania.


Przypominamy także o obowiązującej uchwale podjętej przez Radę Gminy Suchy Las nr LXI/727/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w dniu wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.

Zgodnie z tą uchwałą w dniu wyborów na terenie gminy Suchy Las – 7 kwietnia 2024 r. – w celu dotarcia do lokalu wyborczego i podczas drogi powrotnej, uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów są wyborcy niepełnosprawni o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącym opiekunem oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Więcej informacji wyborczych na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj