www badanie warunkow zycia ludnosci - Rozpoczęło się Europejskie badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie gminy Suchy Las, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Informacja ogólna o badaniu

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych. Przyjęcie przez wszystkie kraje realizujące EU-SILC zharmonizowanej metodologii badania pozwala na pozyskanie porównywalnych na poziomie Unii Europejskiej danych i analizę wyżej wymienionych zjawisk również na poziomie europejskim. Dotyczy to także uzgodnionych i przyjętych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej wskaźników statystycznych wykorzystywanych do monitorowania postępu w osiąganiu wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Metoda realizacji badania

 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • samospis internetowy (pilotaż w 4 województwach)

Zakres zbieranych informacji

Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej informacji dotyczących warunków życia ludności, w tym danych o:

 • warunkach mieszkaniowych;
 • poziomie i źródłach dochodów;
 • sytuacji materialnej;
 • stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 • stanie zdrowia;
 • uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
 • aktywności ekonomicznej na rynku pracy;
 • cechach demograficznych respondentów.

Dodatkowo przy badaniu zasadniczym co roku realizowane są badania modułowe, których tematyka porusza istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa zagadnienia, mające wpływ na warunki życia gospodarstw domowych i osób je tworzących, w 2023 roku będą to:

 • warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają gospodarstwa domowe;
 • aktywność na rynku pracy;
 • międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.

Uzyskane wyniki wraz z danymi z badania zasadniczego pozwolą na szerszą analizę sytuacji gospodarstw domowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Uzyskane od respondentów informacje pozwolą na ocenę warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe ponieważ badanie EU-SILC realizowane jest na terenie całej Wspólnoty według jednakowej metodologii.

badanie warunkow zycia ludnosci STATS - Rozpoczęło się Europejskie badanie warunków życia ludności
wydrukuj wydrukuj