Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu:

  1. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym;
  2. prognozy oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego od dnia 29 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna dokumentów dostępna na stronie bip.umww.pl

Wersja papierowa projektu aktualizacji Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępna jest w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1054, w godzinach 8-14.

Uwagi i wnioski można składać w następujących formach:

  1. pisemnej – poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go na adres: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie w wersji edytowalnej na adres
    e -mail: [email protected];
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w dniu 9.05.2024 r. w godzinach 11:00 – 13:00 odbędzie się spotkanie w formule hybrydowej – online i stacjonarnie w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.
Link do spotkania online

Deklaracje udziału w spotkaniu proszę przesłać w terminie do dnia 8.05 br. do godziny 12:00 na adres mailowy [email protected], wskazując imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej jednostki.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Planu, nie są zobligowane do podawania swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

wydrukuj wydrukuj