Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją Dni Gminy Suchy Las 15 czerwca br. w Suchym Lesie w godz. 10:00-24:00 zamknięte dla ruchu samochodowego będą odcinki ulic:

 • ul. Szkolna – od ul. Rzemieślniczej do ul. Młodzieżowej
 • ul. Poziomkowa – od ul. Promienistej do ul. Obornickiej

Już od czwartku 13 czerwca z użytku wyłączone zostaną części parkingów przy hali GOS (zarówno od ul. Szkolnej, jak również od ul. Obornickiej).

Regulamin Dni Gminy Suchy Las 2024 w strefie rekreacyjno-handlowej

Miejsce imprezy: Suchy Las, teren ograniczony ulicami: Obornicka, Młodzieżowa, Jagodowa, Promienista, Rzemieślnicza.

Termin: 15-16 czerwca 2024 r.

Czas trwania:

 • start imprezy: 15.06.2024 r. godz. 10:00
 • zakończenie imprezy: 16.06.2024 r. godz. 18:00

Organizator: Urząd Gminy Suchy Las, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 2. Uczestnicy imprezy zostaną zapoznani z koniecznością stosowania się z zasadami prawa o ruchu drogowym.
 3. Wstęp na teren imprezy jest wolny.
 4. Zabrania się:
  • wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noży, kijów baseballowych,
  • zachowania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,
  • niszczenia i dewastacji mienia znajdującego się na terenie imprezy,
  • tarasowania i zastawiania dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów
   i wszelkich urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej.
 5. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lub Straż Gminną o zauważonych zagrożeniach życia
  i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarze i innych niebezpiecznych sytuacjach.
 6. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników imprezy.
 7. Osoby uczestniczące w imprezie przyjmują do wiadomości, że organizator imprezy oraz akredytowane media dokonują jej rejestracji wideo oraz utrwalają ją fotograficznie dla potrzeb dziennikarskich, a także dokumentacji wydarzenia na mocy art. 85 RODO w zw. z art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zabrania się wjazdu na ulice tymczasowo wyłączone z ruchu drogowego: ul. Szkolną na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą, ul. Poziomkową na odcinku od skrzyżowania z ul. Obornicką do skrzyżowania z ul. Promienistą (w dniu 15.06.2024 r. ) oraz ul. Promienistą na odcinku od skrzyżowania z ul. Poziomkową do skrzyżowania z ul. Jagodową (w dniu 16.06.2024 r.). Prawo wjazdu mają jedynie pojazdy służb porządkowych, Policji i Straży Gminnej oraz upoważnione przez Organizatora.
 9. Wjazd na ulice tymczasowo wyłączone z ruchu drogowego z wydaną przez Organizatora kartą wstępu umieszczoną za przednią szybą pojazdu możliwy jest tylko na czas ustawienia i demontażu stoiska – maksymalnie 30 min.
 10. Postój pojazdów z kartą wstępu odbywa się na zasadach zgodnych z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 11. Punkt 9. i punkt 10. niniejszego regulaminu nie dotyczą pojazdów wykorzystywanych jako stoiska sprzedaży, których miejsca i sposób ustawienia wyznacza Organizator.
 12. Regulamin imprezy będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na terenie imprezy.
wydrukuj wydrukuj