1. Termin składania materiałów:
  • materiały do kolejnego numeru, należy dostarczać do redakcji w terminie, podanym w poprzednim numerze w stopce redakcyjnej.
 2. Forma:
  • elektroniczna: plik nadesłany pocztą elektroniczną, dostarczony na nośniku elektronicznym lub na płycie CD;
  • pismo komputerowe;
  • ewentualnie pismo odręczne;
  • maksymalnie 3500 znaków.
  • do nadesłanych materiałów można załączyć zdjęcie bądź kilka zdjęć do wyboru przez redakcję.
 3. Wymogi formalne:
  • redakcja przyjmuje wyłącznie teksty podpisane imieniem i nazwiskiem;
  • autor podaje do wiadomości redakcji swój adres i numer telefonu;
  • przed zakwalifikowaniem do druku tekstu nadesłanego drogą elektroniczną, redakcja weryfikuje telefonicznie autentyczność autorstwa.
 4. Wymogi merytoryczne:
  • poruszane w tekście zagadnienia są aktualne, a treść zwięzła i rzeczowa;
  • treść tekstu jest istotna dla interesu społeczności gminnej;
  • treść nie narusza norm współżycia społecznego;
  • wskazane jest podanie propozycji tytułu nadesłanego materiału.
 5. Prawa redakcji:
  • niekwalifikowanie tekstu do publikacji;
  • skracanie tekstu;
  • poprawianie tekstu, jeśli występują w nim odstępstwa od norm poprawnościowych języka polskiego.
 6. Prawa autora:
  • autor może zastrzec nazwisko tylko do wiadomości redakcji lub podpisać tekst pseudonimem;
  • autor ma prawo wycofać złożony w redakcji tekst – najpóźniej w dniu określonym jako ostateczny termin składania materiałów;
  • autor może odebrać przekazane redakcji zdjęcia w terminie 1 miesiąca od daty publikacji jego artykułu.
wydrukuj wydrukuj