K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 30 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 502/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Las w okręgu wyborczym nr 13 na podstawie art. 385 oraz art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchy Las dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 13.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 5 grudnia 2021 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Suchy Las.

Wojewoda Wielkopolski (-) Michał Zieliński

zarzadzenie-Wojewody-Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Suchy Las

Na podstawie art. 383a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:
§ 1. W związku z uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu Okręgowego w Poznaniu III Wydziału Karnego
sygn. akt III K 383/19, w dniu 23 czerwca 2021 r. wygasł mandat radnego Gminy Suchy Las wybranego
w okręgu wyborczym nr 13 z listy nr 16 zgłoszonej przez KWW GMINA RAZEM. Radnym, którego mandat
wygasł jest Włodzimierz MAJEWSKI.
§ 2. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
(-) Krzysztof Józefowicz

wydrukuj wydrukuj