Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Rodzinna Rowerowa Gra Terenowa „Kosmiczna Misja”

26 czerwca 2021 @ 10:00 - 12:00

plakat imprezy "NATURAlnie Suchy Las", Rodzinna Rowerowa Gra Terenowa "Kosmiczna Misja"

Sensacja! W ostatnim czasie na niebie nad Gminą Suchy Las pojawił się niezidentyfikowany obiekt  w kształcie latającego spodka. Naukowcom z Instytutu Badań Kosmicznych udało się nawiązać kontakt z pozaziemskimi przybyszami. Okazało się, iż przylecieli do nas w pokojowej misji. Od wielu lat obserwują naszą planetę i są mocno zaniepokojeni, gdyż ich zdaniem Ziemia zmierza ku ekologicznej zagładzie, a dni naszej planety są policzone!

Przybywają na Ziemię po to, aby nas ostrzec i przekazać wiedzę, która odpowiednio użyta może uratować nas przed unicestwieniem. Do swojej kosmicznej misji wybrali mieszkańców gminy Suchy Las, gdyż zauważyli ich olbrzymi potencjał.

W związku z powyższym  Urząd Gminy Suchy Las postanowił zorganizować wyprawę, której celem jest spotkanie z kosmitami i uzyskanie od nich cennej wiedzy o sposobie uratowania naszej planety przed ekologiczną zagładą. Wszyscy chętni, gotowi wziąć udział w tej wyprawie, proszeni są o przeczytanie poniższego komunikatu.

KOMUNIKAT

Jest nam niezmiernie miło zaprosić mieszkańców gminy Suchy Las na Rodzinną Rowerową Grę Terenową  pt.: „Kosmiczna Misja”. Gra adresowana jest do drużyn składających się z 2-5 osób, zdolnych do przejechania na własnych rowerach trasy ok. 10 km w tempie rekreacyjnym z przerwami na zadania.

Start i meta zorganizowane zostaną na Terenie Aktywnej Edukacji i Rekreacji przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie oraz na placu przy ul. Rynek w Chludowie.

Każda z drużyn przybywa na miejsce startu o ściśle określonej godzinie. Start kolejnych drużyn następuje co 5 minut. Każda z drużyn na starcie otrzyma kartę startową oraz mapę trasy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, gdzie przygotowane będą zadania do wykonania – łatwe, rodzinne konkurencje. Czas przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i nie zalicza się do końcowego rankingu. Czas trwania gry dla pojedynczej drużyny wynosi ok. 1,5 godz. Grę uznajemy za ukończoną, kiedy drużyna pokona całą trasę, zaliczając wszystkie zadania na punktach kontrolnych i złoży na mecie Tangram z uzyskanych wcześniej jego części. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą grę, przewidziane są drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy Suchy Las. Wszystkie upominki wręczone zostaną na mecie.

Aby zgłosić chęć udziału drużyny w grze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  – zapisy przyjmowane będą od 17 czerwca 2021 r. godz. 8:00 do 24 czerwca do godz. 10:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

ZGŁOŚ DRUŻYNĘ DO GRY 

Po otrzymaniu zgłoszenia na adres kapitana drużyny zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa z podaniem dokładnej godziny startu.

W grze może wziąć udział maksymalnie 44 drużyny (z każdego punktu startu może wyruszyć po 22 drużyny). Kolejność zgłoszeń decydować będzie o przypisanej godzinie startu drużyny, np. pierwsza zgłoszona drużyna zostanie przypisana na godz. 10:00, druga na godz. 10:05 itd.

Zapraszamy do zabawy!

REGULAMIN
RODZINNEJ ROWEROWEJ GRY TERENOWEJ „KOSMICZNA MISJA”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Rodzinnej Rowerowej Grze Terenowej „Kosmiczna misja” (dalej zwaną „Grą”), organizowaną przez Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (dalej zwaną „Organizatorem”).
 2. Uczestnikami w Grze (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które utworzą drużynę w liczbie uczestników od 2 do 5. Każdą z drużyn reprezentuje osoba pełnoletnia zwana Kapitanem.
 3. Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny. Wraz z przystąpieniem do Gry Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.suchylas.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 Cele

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Integracja i promocja nawyków ekologicznych.
 3. Popularyzacja jazdy na rowerze.

§ 3 Termin oraz miejsce startu i meta

 1. Rodzinna Gra Terenowa „Kosmiczna Misja” odbędzie się 26 czerwca 2021 r. (sobota) od godz. 10:00 według harmonogramu startów.
 2. Starty będą miały miejsce z:
  o Terenu Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie i metą na placu przy ul. Rynek w Chludowie.
  o placu przy ul. Rynek w Chludowie i metą na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie.
 3. Trasa wynosić będzie ok. 10 km i przebiegać będzie drogami gruntowymi, ścieżkami rowerowymi i ulicami z nawierzchnią asfaltową.

§ 4 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do udziału w Rodzinnej Rowerowej Grze Terenowej „Kosmiczna Misja” przyjmowane są za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego od 17 czerwca 2021 r. godz. 8:00.
 2.  Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie spełniony warunek: Formularz Zgłoszeniowy zostanie przesłany do Organizatora w terminie do 21 czerwca 2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu Uczestników.
 3. Zgłoszenia online zostają wstrzymane o godzinie 10:00 24 czerwca 2021 r. lub po wyczerpaniu limitu. Po tym terminie nie ma możliwości zapisów.
 4. Kapitan drużyny dokonuje zapisu wszystkich członków drużyny na jednym formularzu.
 5. Organizator potwierdza drogą mailową przyjęcie zgłoszenia, jednocześnie informując o godzinie startu danej drużyny.
 6. W Grze może wziąć udział maksymalnie 44 drużyny.
 7. Z każdego punktu startowego może wystartować co najwyżej 22 drużyny. Jeśli w którymś z punktów do momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie uzbiera się wystarczająca liczba chętnych drużyn, wolne miejsca zostaną przeznaczone dla drużyn startujących z miejsca, w którym limit miejsc się wyczerpał.

§ 5 Zasady uczestnictwa

 1. Każdą z drużyn reprezentuje osoba pełnoletnia zwana Kapitanem.
 2. W Grze biorą udział wcześniej zgłoszone drużyny w liczbie Uczestników od 2 do 5, których Kapitan otrzymał drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Każda z drużyn zgłoszonych do Gry przybywa na miejsce startu o ściśle określonej, podanej przez organizatora, godzinie (nie wcześniej i nie później).
 4. Drużyna jest zobowiązana do zakończenia Gry w ciągu maksymalnie 3 godzin od momentu startu.
 5. Start kolejnych drużyn następuje co 5 minut; drużyny nie mają ze sobą żadnej styczności.
 6. Na punktach kontrolnych obowiązują zasady reżimu sanitarnego zawarte w aktualnych przepisach dotyczących stanu epidemii, co dotyczy zarówno uczestników, jak i organizatorów imprezy.
 7. Jeżeli z powodu mocno zróżnicowanego tempa jazdy na punkcie kontrolnym dojdzie do spotkania dwóch drużyn, ta drużyna, która przybyła jako druga jest zobowiązana zaczekać w bezpiecznej odległości.
 8. Rezygnacja z Gry w trakcie jej trwania: jeśli z przyczyn losowych drużyna podejmie decyzję o rezygnacji z kontynuowania gry, jej Kapitan zobowiązany jest do powiadomienia Organizatorów o tym fakcie, dzwoniąc pod numer podany na karcie startowej.
 9. Uczestnicy Gry zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 10. Uczestnicy na swojej trasie są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 11. Uczestnicy podczas Gry biorą za siebie pełną odpowiedzialność.
 12. Za Uczestnika poniżej 18. roku życia pełną odpowiedzialność podczas Gry ponosi Kapitan drużyny, który dokonał zgłoszenia nieletniego Uczestnika.
 13. W przypadku, gdy Kapitan nie jest rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego Uczestnika Gry zgłoszonego do drużyny Kapitana, Kapitan musi mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika na udział w Grze.
 14. Uczestnicy Gry będą ubezpieczani przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji.
 16. Gra odbędzie się niezależnie od pogody.
 17. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.

§ 6 Przebieg gry

 1. Każda z drużyn na starcie otrzyma kartę startową oraz mapę trasy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, gdzie przygotowane będą zadania do wykonania – łatwe, rodzinne konkurencje.
 2. Czas przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i nie zalicza się do końcowego rankingu.
 3. Za wykonanie zadania drużyna otrzymuje część Tangramu, do złożenia na mecie.
 4. Grę uznaje się za zaliczoną, kiedy drużyna pokona całą trasę, wykonując wszystkie zadania na punktach kontrolnych i z otrzymanych części złoży na mecie Tangram, który jest podsumowaniem fabuły gry.
 5. Po złożeniu Tangramu Uczestnicy opuszczają natychmiast strefę Mety.

§ 7 Nagrody

 1. Dla wszystkich Uczestników, którzy ukończą Grę, przewidziane są upominki ufundowane przez Gminę Suchy Las.
 2. Upominki wręczone zostaną na mecie Gry.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Gry. Reklamacje należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres [email protected]
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Gry można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8926 512 (Urząd Gminy w Suchym Lesie) lub adresem [email protected]
 4. O wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje Uczestników drogą mailową.
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

§ 9 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: [email protected].
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suchy Las: [email protected].
 3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c – e ogólnego rozporządzenia.
 4. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, wiek Uczestnika, telefon i adres e-mail) przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia Rowerowej Gry Terenowej “Kosmiczna misja”,
  • promocji Rowerowej Gry Terenowej “Kosmiczna misja” na stronie www.suchylas.pl, Facebooku, “Gazecie Sucholeskiej”,
  • archiwizacji dokumentacji Rowerowej Gry Terenowej “Kosmiczna misja”.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Rowerowej Grze Terenowej “Kosmiczna misja”.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, Uczestnik posiada prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia,
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 9. Prawa te są wykonywane przez Uczestnika również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegóły

Data:
26 czerwca 2021
Czas:
10:00 - 12:00
Wydarzenie Kategoria:
wydrukuj wydrukuj