spotkanie przy okrągłym stole

13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy z ekspertami-mieszkańcami gminy w sprawie określenia zasad współdziałania w planowaniu i realizowaniu inwestycji publicznych.

Głównym problemem, który omawiano na spotkaniu, było poprawienie standardów ochrony środowiska – zwłaszcza drzewostanu przy budowach i remontach gminnych. Wskazano także konieczność zwiększenia “nadzoru społecznego” przy planowanych inwestycjach.

Na spotkaniu przedstawiciele inwestora przebudowy skrzyżowania ul. Młodzieżowej i ul. Obornickiej zobowiązali się do powtórnej weryfikacji projektu pod kątem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia systemu korzeniowego rosnących w pasie ulicy Młodzieżowej lip.

Uzgodniono także, że do 10 czerwca gmina poda do publicznej wiadomości, jakie projekty drogowe i kubaturowe są aktualnie realizowane oraz jakie są plany w tym zakresie na lata 2021-2022. Informacja ta będzie dedykowana wszystkim mieszkańcom, organizacjom, a także jednostkom pomocniczym.

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj