Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr L/481/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 25.08.2020 r. do 04.09.2020 r. w formie zbierania opinii dotyczących ww. projektu uchwały. Opinie można przekazywać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las,
  2. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w godzinach: pon. 10.00-17.00, wt.-pt. 8.00-15.00,
  3. drogą elektroniczną na adresy: [email protected][email protected]

Projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchy Las w zakładce „Organizacje pozarządowe” – „Konsultacje”.

Nie podlegają rozpatrzeniu uwagi i propozycje:

  • z datą wpływu po dniu 04.09.2020 r.,
  • niepodpisane.

Ponadto informuję, że w dniu 09.09.2020 r. (środa) o godz. 16:00 w Sali Multimedialnej (Sali Sesyjnej) Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 18 odbędzie się zebranie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w celu przedstawienia i skonsultowania przedmiotowego projektu uchwały.

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na terytorium RP od dnia 20.03.2020 r. wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i związanymi z tym stanem obowiązkami i ograniczeniami, zebranie konsultacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) oraz w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Do ograniczeń wprowadzonych podczas zebrania oraz obowiązków osób w nim uczestniczących należeć będą w szczególności:  

  • limit uczestników zebrania – 25 osób,
  • zakrywanie ust i nosa maseczką,
  • zachowanie minimalnego dystansu pomiędzy osobami wynoszącego 1,5 m,
  • dezynfekcja rąk.

Wobec powyższego, proszę o udział w zebraniu po jednym z przedstawicieli danej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy i uprzednie zgłoszenie elektroniczne udziału w zebraniu z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji/ podmiotu na adresy: [email protected][email protected] do dnia 04.09.2020 r.

Wójt Gminy Suchy Las

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj