Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Suchym Lesie”.

W dniu 30.10.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED_BOX  ul. Powstańców Wlkp. 117, 62-002 Suchy Las zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Suchym Lesie”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  10 000, 00 zł;
  • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej RED_BOX spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez St. RED_BOX : to zamiar przeprowadzenia w grudniu 2020 roku imprezy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las i zaproszonych z innych gmin z Polski w trzech kategoriach wiekowych(łącznie dla 300-360 dzieci).

Celem Stowarzyszenia jest

  • integracja dzieci z Gminy Suchy Las z dziećmi z innych rejonów Polski,
  • krzewienie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez rozgrywki piłkarskie,
  • wychowanie i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Planowane przez St. RED_BOX rezultaty to m.in.: umożliwienie dalszego kształcenia piłkarskiego dla najzdolniejszych uczestników rozgrywek

 Organizacja wydarzeń pod nazwą Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Suchym Lesie, jest zgodna z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała nr XIII/175/2019 z 28 listopada 2019 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  tego zadania przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED_BOX i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 18.11.2020 r.

wydrukuj wydrukuj