Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert (OKO) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku.

Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/265/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Las z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku. Wyłonione oferty uzyskują dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu kultury fizycznej zmierzających do zwiększania zaspakajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Gminy Suchy Las.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj