Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  •  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2021 roku
  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj