Mężczyzna na dachu ściągający płytę azbestu

Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy Suchy Las zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.

 Kto może skorzystać z dofinansowania?

Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?

Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy Suchy Las (ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las) poprawnie wypełniony wniosek. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta. Dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?

Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 12 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.

Ile to kosztuje?

Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100%.

Uwaga!

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków

Do wniosku należy załączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej (kserokopię potwierdzoną za zgodność przez pracownika gminy lub oryginał tego dokumentu) lub inny;
  • zgodę właściciela nieruchomości – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste;
  • w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt. 5 wniosku);
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

UWAGA! Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2021 roku i u których, z przyczyn nieleżących po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie są zobowiązani do ponownego składania wniosku w roku 2022. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi swoją dalszą chęć uczestniczenia w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O swoim zainteresowaniu wykonaniem zadania, wnioskodawca winien powiadomić pisemnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj