Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las

z a w i a d a m i a
o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.  Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las

• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las –  budynek B

 ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.

Data rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2022 r.

Data zakończenia konsultacji: 2 czerwca 2022 r.

Uwagi do projektu konsultowanych dokumentów można składać w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 2 czerwca 2022 r.  

na adres:

– e-mail: [email protected]

– pocztowy lub w Biurze Obsługi Interesantów: 
Urząd Gminy Suchy Las; ul. Szkolna 13; 62-002 Suchy Las

Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj