Kolorowa grafika z ludźmi i dymkami dla wypowiedzi.

OGŁOSZENIE

o poszerzeniu zakresu oraz wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Na podstawie zarządzenia nr 31/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zawiadamiam o wydłużeniu terminu I etapu konsultacji społecznych, które trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi  w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: [email protected], pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, a także poprzez badanie ankietowe przeprowadzone w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem Internetu.

Formularze ankiet będą dostępne w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie oraz na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Na podstawie zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, zarządzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, zawiadamiam o rozpoczęciu I etapu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” – uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/151/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz zebranie wniosków interesariuszy do planu miejscowego, dotyczących najbardziej akceptowalnych społecznie rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych wskazanego terenu.

W konsultacjach społecznych uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Suchy Las, organizacje pozarządowe oraz inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów realizujących swoje zadania na danym terenie.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych zbierane będą również w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: [email protected], pism dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Opinie, propozycje i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych jest zgodny z uchwałą nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Ogloszenie-o-I-etapie-konsultacji

wydrukuj wydrukuj