zrzut z geoportalu z planami zagospodarowania

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że pisma dotyczące aktów planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu, który dotyczy:

  • planu ogólnego gminy
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – tzw. uchwała reklamowa

Poprzez formularz należy składać:

  • wnioski o sporządzenie lub zmianę aktów planowania przestrzennego,
  • wnioski do projektów aktów planowania przestrzennego,
  • uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego.

Wzór formularza został określony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii ws. wzoru formularza dotyczącego aktów planowania przestrzennego.

Formularz oraz instrukcje dostępne są:

W formularzu należy określić rodzaj składanego pisma oraz aktu planowania przestrzennego poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki.

Zgodnie z ustawą wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

wydrukuj wydrukuj