OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXIV/755/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, ogłaszam:

Nabór na przedstawicieli organizacji (kandydatów na członków) w komisji konkursowej do spraw wyboru ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie:

  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  1. Członkowie Komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze Otwartego Konkursu Ofert.
  2. Do członków Komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  3. Członkowie Komisji powoływani są na czas do zakończenia procedur związanych z rozpatrywaniem ofert złożonych w danym Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Suchy Las.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przedstawiciela organizacji (kandydata na członka) w Komisji Konkursowej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rocznego Programu Współpracy (…) na rok 2024 opatrzone pieczęcią organizacji zgłaszającej i podpisane przez upoważnionych reprezentantów organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin, miejsce i tryb składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie 6.03.2024 r.

Decyduje data wpływu do Urzędu.         

wydrukuj wydrukuj