Grafika.

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.7.2024.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego:  Warsztaty ruchowe z elementami psychoanalizy dla kobiet z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Nazwa oferenta: Fundacja OdNova, ul. Łabędzia 16, 62-002 Złotniki.

Termin realizacji zadania: 24.04.2024-15.05.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 3.04.2024 r.

wydrukuj wydrukuj