zielone drzewo na wyciągniętej dłoni, białe tło

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn.„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria  II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Nagrody w kategorii działań proekologicznych będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek – zgłoszenie do Konkursu” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: [email protected]
Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: [email protected]

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

wydrukuj wydrukuj