Karta Mieszkańca #SLjestemstad

Zapytanie ofertowe dotyczące zrealizowania w gminie Suchy Las zadania pod nazwą:
System do obsługi Karty Mieszkańca SLjestemstąd

Zamawiający: Gmina Suchy Las; Adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
NIP: 777-31-45-371; REGON: 631258508
Strona internetowa: www.suchylas.pl; BIP: http://bip.suchylas.pl;

Kontakt w spawie zapytania: e-mail: [email protected]; Telefon: 61 8 926 287;

Zaproszenie do składania ofert dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

I. Warunki zapłaty za wykonanie umowy:

 1. Zapłatę dla Wykonawcy określa się w kwocie za przygotowanie systemu – płatność jednorazowa i za koszty utrzymania systemu w miesięcznych transzach. 
 2. Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w projekcie umowy.

II. Doświadczenie

1. W ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności, rzetelnie wykonał co najmniej 4 realizacje na rzecz sektora administracji publicznej

Dowód: Wykonawca przedstawi pisemne referencje wykazujące jego doświadczenie w wykonaniu podobnego zadania.

III. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z przedstawionym zakresem wskazanym w Zał. Nr 1.
  2. Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
  5. Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z numerem PG.0541.5.2022 i nazwą postępowania w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godziny 15:00. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
  7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  8.  Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Występuje konieczność wypełnienia wszystkich warunków Opisu przedmiotu zamówienia i Przypadków użycia (use case), zawartych w zał. Nr 1 do niniejszego zapytania.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej oferty przedstawiają taką samą cenę i wypełniają wszystkie warunki, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.

V. Komunikacja

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W tytule wiadomości należy wskazać numer PG.0541.5.2022 i nazwę postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia.
4. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Paweł Andrzejewski, nr tel. 61 8926 287,
e-mail: [email protected]

VI. Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.

1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów i ich uzupełnienia.
2. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: www.suchylas.pl

VIII. Podstawy unieważnienia postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie, zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego,
e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego,
f) bez podania przyczyny.

IX. Udostępnione dokumenty i materiały

  1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik Nr 2 – Ankieta RODO

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.suchylas.pl/polityka-prywatnosci/

wydrukuj wydrukuj