Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Propagowanie zdrowego stylu życia wraz z organizacją wydarzeń o tematyce ekologicznej dla mieszkańców Gminy Suchy Las

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

wydrukuj wydrukuj