ubrany w odzież ochronną człowiek trzyma w ręku płytę azbestową

Urząd Gminy Suchy Las informuje, że można już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.

Co podlega dofinansowaniu?

  1. demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?

Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy poprawnie wypełniony wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?

Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.

Ile to kosztuje?

Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100 %.

Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków.

Do wniosku należy załączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej (kserokopię potwierdzoną za zgodność przez pracownika gminy lub oryginał tego dokumentu) lub inny,
  2. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości – w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości,
  3. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku)
  4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku)
  5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

UWAGA! Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2023 roku i u których, z przyczyn nie leżących po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie są zobowiązani do ponownego składania wniosku w roku 2024. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi swoją dalszą chęć uczestniczenia w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O swoim zainteresowaniu wykonaniem zadania, wnioskodawca winien powiadomić pisemnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj