Grafika - dokumenty na niebieskim tle oraz lupa i długopisy.

Drodzy mieszkańcy, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 maja 2024 r. poz. 4773) w najbliższych dniach rozpoczną się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399). W przypadku nieprzeprowadzenia czynności kontrolnych Gminie grożą sankcje pieniężne. W związku z tym, do każdego mieszkańca, będącego właścicielem nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zostanie wysłane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W związku z tym prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli, a mianowicie:

  • umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego/osadnika z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • dowodów uiszczenia opłaty za usługi z zakresu opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • faktur za zużytą wodę.
wydrukuj wydrukuj