Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania w gminie Suchy Las pod nazwą: „Skrzynia Dobrawy”. Dokumenty do pobrania: Oferta realizacji zadania pn. Skrzynia DOBRAWY (PDF, 388 KB)Pobierz Czytaj więcej Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. „Skrzynia Dobrawy”
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2020… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – SPORT I tura
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – KULTURA I tura
Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 67) zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2020 r. (niedziela) na terenie obwodu łowieckiego nr 117 odbędzie się polowanie zbiorowe na drapieżniki i ptactwo łowne. Polowanie rozpocznie… Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las w sprawie polowań zbiorowych
Wójt Gminy Suchy Las informuje o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2020 roku pod nazwą: "Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.". Pełna… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.”
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego. OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej (PDF, 247 KB)Pobierz Czytaj więcej OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie do 10 lutego 2020 roku. Formularz wniosku dostępny jest w załączniku oraz na stronie BIP… Czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zabytki
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Suchy Las w 2020 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychwspierania i upowszechniania kultury fizycznej Dokumenty do pobrania:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na na wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. "Jesienna renowacja nawierzchni, poprawa kondycji boiska sportowego w Biedrusku i przygotowanie trawy do zimy". Ogłoszenie o rozstrzygnięciu OKO-boisko w Biedrusku grudzień 2019 (PDF, 40 KB)Pobierz Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO – boisko w Biedrusku